XAlgemene voorwaarden dienstverleningX

Algemene voorwaarden van hable horeca 3 b.v.

Wij adviseren je deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig te lezen zodat je op de hoogte bent van je rechten en verplichtingen onder de Overeenkomst tussen jou en ons. Jij wordt in deze Algemene Voorwaarden aangeduid als de Opdrachtgever. We kiezen gemakshalve voor de mannelijke vorm, maar bedoelen daar waar “hij” staat uiteraard ook “zij”.

Artikel 1. Definities

1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds de hiernavolgende betekenis:

Hable Horeca 3 B.V.
de besloten vennootschap Hable Horeca 3 B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (4851 EE) Ulvenhout aan Slotlaan 104;

Algemene Voorwaarden
deze algemene voorwaarden van Hable Horeca 3 B.V.;

Dienst
de dienst die door Hable Horeca 3 B.V. wordt verricht;

Intellectuele Eigendomsrechten
alle intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede daaraan verwante rechten zoals rechten ten aanzien van knowhow en domeinnamen;

Opdrachtgever
jij, de opdrachtgever en wederpartij van Hable Horeca 3 B.V. bij de Overeenkomst;

Overeenkomst
de overeenkomst van opdracht tussen Hable Horeca 3 B.V. en Opdrachtgever waarin de specificaties van de Diensten zijn opgenomen;

Partij(en)
Hable Horeca 3 B.V. en/of Opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Hable Horeca 3 B.V. en Opdrachtgever. Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Afwijkingen van en aanvullingen op de Overeenkomst zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen.
3. Wanneer Opdrachtnemer andere partijen inschakelt om de Diensten te leveren, dan zijn deze Algemene Voorwaarden ook van toepassing op de uitvoering van de Diensten door deze andere partij.
4. Hable Horeca 3 B.V. is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Inhoudelijke wijzigingen worden één (1) maand na bekendmaking van kracht. Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden hebben geen effect voor een bestaande Overeenkomst.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst

1. Offertes en aanbiedingen van Hable Horeca 3 B.V. zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een geldigheidsduur is opgenomen. Wanneer geen termijn voor aanvaarding is opgenomen, vervalt de offerte altijd na verloop van een maand.
2. Indien de Opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan Hable Horeca 3 B.V. een opdracht verstrekt, is Hable Horeca 3 B.V. pas aan deze opdracht gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.
3. Een offerte voor de levering van meerdere Diensten verplicht Hable Horeca 3 B.V. niet tot levering van een deel van de Diensten in deze offerte tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
4. Aanbiedingen, offertes, prijsopgaven en tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of nieuwe opdrachten.

Artikel 4. De Dienst

1. Hable Horeca 3 B.V. verricht haar Diensten altijd volgens een inspanningsverplichting en zij geeft geen garantie ten aanzien van de resultaten van haar dienstverlening, tenzij Partijen expliciet schriftelijk anders overeenkomen.
2. Hable Horeca 3 B.V. zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen die aan een professionele partij worden gesteld uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Hable Horeca 3 B.V. het recht om bepaalde werkzaamheden te doen uitvoeren door derden, ter beoordeling van Hable Horeca 3 B.V.. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijke uitgesloten.
3. Alleen wanneer dat expliciet schriftelijk is bepaald in de Overeenkomst, geldt een overeengekomen termijn als een fatale termijn. In alle andere gevallen geldt een overeengekomen termijn als indicatief.
4. Hable Horeca 3 B.V. is gerechtigd tot uitvoering van de werkzaamheden in gedeelten of fasen, waarbij ieder gedeelte of elke fase afzonderlijk kan worden gefactureerd.

Artikel 5. Verplichtingen Opdrachtgever

1. De Opdrachtgever verplicht zich om aan Hable Horeca 3 B.V. alle noodzakelijke gegevens te verschaffen en medewerking te verlenen die Hable Horeca 3 B.V. nodig heeft om de Diensten te verrichten. Hable Horeca 3 B.V. mag de werkzaamheden opschorten zo lang Opdrachtgever niet aan de verplichting in deze bepaling voldoet. Hable Horeca 3 B.V. is nooit aansprakelijk voor enige schade en/of vertraging die is ontstaan door het niet, niet tijdig, of gebrekkig voldoen aan de in dit artikel bedoelde informatie- en  medewerkingsplicht.

Artikel 6. Beëindiging van de Overeenkomst

1. De duur van de Overeenkomst is in de Overeenkomst zelf bepaald.
2. Het is Hable Horeca 3 B.V. toegestaan een Overeenkomst te allen tijde schriftelijk op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Hable Horeca 3 B.V. is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding en/of financiële compensatie als gevolg van een (tussentijdse) opzegging.
3. De Opdrachtgever mag de Overeenkomst tussentijds  beëindigen, waarbij een opzegtermijn van ten minste 1 maand geldt.
4. Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer de andere  Partij failliet gaat of aan de andere Partij surseance van betaling wordt verleend, alsmede wanneer het bedrijf van de andere Partij wordt opgeheven of een liquidatie ondergaat.
5. Wanneer de Overeenkomst op enig moment wordt ontbonden en er op dat moment reeds Diensten zijn verricht, zullen de reeds uitgevoerde Diensten en de daaraan verbonden betalingsverplichting van de Opdrachtgever geen onderwerp zijn van enige ongedaanmakingsverplichting, tenzij de Opdrachtgever kan bewijzen dat Hable Horeca 3 B.V. in verzuim is met betrekking tot specifiek die Diensten. Bedragen die voorafgaand aan de ontbinding door Hable Horeca 3 B.V. zijn gefactureerd in verband met de reeds door haar naar behoren verrichte of geleverde prestaties in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst blijven volledig verschuldigd en zijn onmiddellijk opeisbaar op het moment van ontbinding.
6. De Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Hable Horeca 3 B.V. vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 7. Vergoeding en Betaling

1. Alle bedragen zoals genoemd in een aanbieding, offerte of Overeenkomst luiden in Euro’s en worden vermeld exclusief BTW en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij anders vermeld.
2. Opdrachtgever dient de factuur binnen een termijn van veertien dagen na de factuurdatum volledig te voldoen. Deze betalingstermijn geldt als fatale termijn en Opdrachtgever is dan ook zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, wanneer er niet tijdig betaald wordt.
3. Indien Opdrachtgever van mening is dat het bedrag van de factuur onjuist is, of dat er enige andere onvolkomenheid is in de factuur, dient hij Hable Horeca 3 B.V. hiervan onmiddellijk in kennis te stellen, met overlegging van overtuigend bewijs van haar standpunt. Betwisting van (een deel van) een factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever ten aanzien van (het onbetwiste deel van) een factuur niet op.
4. Hable Horeca 3 B.V. is gerechtigd om haar tarieven op ieder gewenst moment aan te passen. Hable Horeca 3 B.V. zal de Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden voorafgaand aan een tariefswijziging daarvan op de hoogte stellen. Indien Hable Horeca 3 B.V. een tariefswijziging heeft aangekondigd, mag de Opdrachtgever de Overeenkomst opzeggen tot het moment dat de tariefswijziging van kracht wordt. De Opdrachtgever moet daarbij een opzegtermijn van een maand in acht nemen.
5. Hable Horeca 3 B.V. is  gerechtigd om haar tarieven jaarlijks te verhogen conform het Consumentenprijsindexcijfer, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, zonder dat dit voor de Opdrachtgever het recht oplevert om de Overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen.

Artikel 8. Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle Intellectuele Eigendomsrechten die rusten op documenten of materialen die Opdrachtgever aan Hable Horeca 3 B.V. in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst overhandigt, blijven te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt aan Hable Horeca 3 B.V. een wereldwijde, niet-exclusieve en sublicentieerbare licentie om de aangeleverde materialen te gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.
2. De Intellectuele Eigendomsrechten die bij het aangaan van de Overeenkomst bij Hable Horeca 3 B.V. berusten, blijven bij Hable Horeca 3 B.V..
3. Indien en voor zover er bij de uitvoering van de Overeenkomst Intellectuele Eigendomsrechten ontstaan op het resultaat van de Diensten, zullen deze Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij Hable Horeca 3 B.V..
4. Onder de voorwaarde dat Opdrachtgever aan al haar (betalings)verplichtingen onder de Overeenkomst heeft voldaan, verkrijgt de Opdrachtgever een beperkte, nietoverdraagbare, niet-exclusieve licentie om gebruik te maken van de Intellectuele Eigendomsrechten op het resultaat van de Diensten.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Hable Horeca 3 B.V. is beperkt tot vergoeding van directe schade ongeacht de reden voor de aansprakelijkheid.
2. Onder directe schade wordt alleen verstaan:
a. Zaakschade, uitsluitend in de zin van afdeling 3 titel 3 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek;
b. Redelijke kosten ter voorkoming van zaakschade, voor zover de Opdrachtgever kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van de Overeenkomst;
c. Redelijkerwijs door de Opdrachtgever gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van de Overeenkomst;
d. Redelijkerwijs gemaakte kosten die de Opdrachtgever moet maken om de prestatie van Hable Horeca 3 B.V. te laten beantwoorden aan de Overeenkomst.
3. Hable Horeca 3 B.V. is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade, zoals winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie en alle andere schade die niet valt onder de hiervoor genoemde directe schade.
4. Voor zover Hable Horeca 3 B.V. aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot € 250,00.
5. Het recht van de Opdrachtgever om schadevergoeding te eisen vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden die de schade heeft veroorzaakt.

Artikel 10. Varia

1. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en/of verplichtingen zonder toestemming van Hable Horeca 3 B.V. aan een derde over te dragen, tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst niet geldig of niet bindend is of wordt, dan blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen dan in goed overleg de ongeldige bepalingen vervangen door een andere die wel geldig is en die de bedoeling van Partijen zoveel mogelijk benadert.
3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst, dienen in eerste aanleg te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Hable Horeca 3 B.V. gevestigd is.

Scroll to top