Xprivacy verklaringX

PRIVACY STATEMENT DE PASTA KANTINE

Inleiding

De Pasta Kantine neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met breda@depastakantine.nl.

Wie is De Pasta Kantine?

De Pasta Kantine is de besloten vennootschap Hable Horeca 3 B.V., kantoorhoudende te (4851 EE) Ulvenhout aan Slotlaan 104, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62915347. Wanneer De Pasta Kantine jouw persoonsgegevens verwerkt, is De Pasta Kantine de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt De Pasta Kantine jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor De Pasta Kantine persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens De Pasta Kantine voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die
gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door De Pasta Kantine worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Marketing
Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, E-mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Naam, E-mailadres
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website
Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding
Doeleinde: Cameratoezicht
Gegevens: Bewakingsvideo
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgt De Pasta Kantine jouw persoonsgegevens?

De Pasta Kantine heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij De Pasta Kantine over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij De Pasta Kantine. Je kunt verzoeken dat De Pasta Kantine je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om De Pasta Kantine te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van De Pasta Kantine of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van De Pasta Kantine te verkrijgen. De Pasta Kantine zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat De Pasta Kantine je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door De Pasta Kantine
Een verzoek kan verstuurd worden naar breda@depastakantine.nl. De Pasta Kantine zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat De Pasta Kantine een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien De Pasta Kantine je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat De Pasta Kantine verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde
partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan De Pasta Kantine gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal De Pasta Kantine gebruik maken van de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal De Pasta Kantine aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop De Pasta Kantine je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar breda@depastakantine.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop De Pasta Kantine jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar breda@depastakantine.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.